ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN
OUTMATCH, GEVESTIGD TE VEGHEL, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt

 • onder “opdrachtnemer” verstaan: Outmatch, gevestigd te Doornhoek 3a, Veghel.
 • onder “opdrachtgever” verstaan: een wederpartij die een niet-natuurlijk persoon is, al dan niet handelend in de
  uitvoering van een bedrijf of beroep, dan wel een rechtspersoon is.
  Artikel 2. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en een
  opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is
  slechts dan mogelijk als opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
  Artikel 3. Offertes
 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
  aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.
 2. Alle aanbiedingen worden weergegeven in verstrekte prijslijsten, brochures of zijn anders zo nauwkeurig mogelijk
  opgegeven, doch zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk door haar is bevestigd.
  Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
 3. Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren.
 4. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde
  werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en dat deze tijdig aan
  opdrachtnemer worden verstrekt.
  Indien de benodigde gegevens niet tijdig of niet in voldoende mate zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
  opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, doordat opdrachtnemer is uitgegaan
  van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of
  onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.
  Artikel 5. Wijziging overeenkomst
  Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
  verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aanpassen.
  Artikel 6. Levertijd
  Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd
  geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.
  Annulering van hetzij de gehele hetzij een gedeelte van een verleende opdracht behoeft uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
  van opdrachtnemer. Alle reeds gemaakte kosten waaronder begrepen die uit hoofde van arbeid alsmede de met de annulering
  verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  Artikel 7. Geheimhouding
  Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn beide partijen tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
  kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
  andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Artikel 8. Intellectuele eigendommen
 7. Opdrachtnemer behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet 1912,
  de Benelux Merkenwet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 8. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend
  bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van
  opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Dit is niet van
  toepassing indien en voor zover dit zaken betreft uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
  andere doeleinden te gebruiken.
  Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 10. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of
  schade te vorderen, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
  vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
  van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
  indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
  de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of
  dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de opdrachtgever.
  Pagina 2 van 3
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk
  opeisbaar. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de
  schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die
  werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
  afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
  opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  Artikel 10. Retentierecht
  Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te
  houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomst zijn nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot het geleverde of te leveren diensten zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten
  diensten.
  Artikel 11. Klachttermijnen
 1. Klachten over de door opdrachtnemer verrichte diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking, dan wel nadat
  opdrachtgever bekend had kunnen zijn met een vermeend schadeveroorzakend feit, doch uiterlijk binnen 8 dagen na
  voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen,
  tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever
  kenbaar te worden gemaakt middels aangetekend schrijven.
  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer zinvol is, zal opdrachtnemer slechts
  aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (aansprakelijkheid).
 3. Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
  overeenkomst, zoals vermeld in artikel 13 (betaling).
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen
  de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren
  jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
  Artikel 12. Prijsverhoging
 6. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging
  van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in loon- en/of andere kosten van
  opdrachtnemer als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingendrechtelijk
  karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren, zoals doch niet gelimiteerd
  tot verhoging van de kosten van telecommunicatie.
 7. In dat geval zijn de bepalingen over ontbinding uit artikel 9 van overeenkomstige toepassing.
  Artikel 13. Betaling
 8. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s en door overschrijving van het verschuldigde
  bedrag naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd om
  periodiek te factureren.
  Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf dat moment
  over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1%, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in
  welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is, per maand of het pro rata gedeelte van een maand.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen zijn
  verplichtingen direct opeisbaar zijn.
 10. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde
  kosten, in de tweede plaats op alle vervallen renten en in de laatste plaats op alle opeisbare facturen in volgorde van
  datum, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen alsook een zekerheidsstelling
  tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
  Artikel 14. Incassokosten
 12. Is e opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
  alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval
  bedragen deze buitengerechtelijke incassokosten:
 • over de eerste Euro 3.000,00 15%, met een minimum van Euro 150,00
 • over het meerdere tot Euro 6.000,00 10%
 • over het meerdere tot Euro 15.000,00 8%
 • over het meerdere tot Euro 60.000,00 5%
 • over het meerdere 3%
 1. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
  deze ook voor vergoeding in aanmerking.
  Artikel 15. Aansprakelijkheid
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
  geregeld.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan
  van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  Pagina 3 van 3
 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in
  ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Indien de verzekering geen dekking mocht bieden, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot
  maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer meer bedragen dan € 4.000,-.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
  de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
  redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
  beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
  voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
  beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
  bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
  of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  Artikel 16. Overmacht
 9. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet
  aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen storingen in de telecommunicatie, weersgesteldheid,
  brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers,
  sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te
  water of in de lucht, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of
  vertraging aan te tonen.
 10. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
  verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 11. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer
  duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
  verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 12. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
  afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
  overeenkomst.
  Artikel 17. Relatiebeding
 13. Het is opdrachtgever tot iedere tijd verboden om tijdens dan wel binnen één jaar na het einde van de samenwerking
  met opdrachtnemer medewerkers van opdrachtnemer dan wel aan haar gelieerde of door haar ingezette personen te
  benaderen voor zakelijke doeleinden op straffe van verbeurte van een dadelijk opeisbare boete aan opdrachtnemer
  van € 10.000,- per overtreding en € 500,- per dag dat de overtreding van dit verbod voortduurt.
  Artikel 18. Transport
  Eventueel transport van bescheiden geschiedt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever; opdrachtgever dient voor een
  eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken
  indien dit nadrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.
  Artikel 19. Toepasselijk Recht en bevoegde rechter
 14. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
  indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
  rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
  uitgesloten.
 15. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
  de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de
  volgens de wet bevoegde rechter.
 16. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
  onderling overleg te beslechten.