Privacyverklaring Outmatch
Outmatch vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en streeft ernaar de privacy van eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Outmatch met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring geldt niet voor sollicitanten, medewerkers en uitzendkrachten.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Outmatch kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Outmatch is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar.

Telefonisch      : 0413 820271
Email               : info@outmatch.nl
Adresdres        : Doornhoek 3a 5465 RC Veghel

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Outmatch verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op uw website
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop de website worde genavigeerd
 • IP-adres
 • Of u een nieuwsbrief opent die wij aan u hebben toegezonden en op welke onderdelen u daarvan klikt
 • Internetbrowser of type apparaat
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis (vereist voor het sluiten van een overeenkomst)
 • Inhoud correspondentie

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Denk aan het persoonsgegevens die te vindenzijn op openbare zakelijke websites, zakelijke social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens die verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze klanten of relaties.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:

 1. Algemeen klantcontact; de gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) het contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) de behandeling van vragen
 2. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen; Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren.
 3. Direct marketing; Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven en informatie enquêtes te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of post. Via direct marketing willen wij u informatie toekomen over diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.
 4. Reviews; Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren zodat wij eventueel aan de hand van deze review contact met u kunnen opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.
 5. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties; Wij willen u graag benaderen met informatie waarvan wij denken dat die relevant is voor u. Daarom combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis van deze gegevens bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zij en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie aan u. Uiteraard verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens voor marketingacties.
 6. Klanttevredenheidsonderzoeken; In sommige gevallen vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is geheel vrijwillig. Doet u mee aan een cliënttevredenheidsonderzoek, dan verwerken wij de door u opgegeven informatie.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens vewerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:

Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantencontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude;
 • om uitvoering te kunnen geven aan onze bedrijfsactiviteiten;
 • ten behoeve van de interne kennisdatabank;
 • om onze bedrijfseigendommen te beveiligen.

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;
 3. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen;
 4. voor de opslag van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van een clouddienstverlener;
 5. voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls/SSL certificaten). Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons via info@outmatch.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te realiseren dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.
Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij deze in ieder geval bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw recht dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@outmatch.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Outmatch neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Outmatch gebruikt de volgende systemen:

Acquisitie Gemak; Geautomatiseerd systeem dat follow up geeft aan direct marketing activiteiten. Hierdoor worden genomen besluiten en afspraken nagekomen. Gevolgen kunnen zijn dat betrokkenen geen interesse heeft en hierdoor de mogelijkheid aan te geven gegevens te willen inzien of laten verwijderen.

Aweber; Geautomatiseerd e-mail systeem. Betrokkenen kunnen zich direct laten uitschrijven voor de e-mailing.

WordPress; Website die automatisch emails verstuurd naar betrokkenen die lid zijn van deze website. Betrokkenen kan zich direct uitschrijven van deze website.

Mollie: Geautomatiseerd betaalsysteem. Betrokkenen geven zelf goedkeuring voor betaling.

Wijzigingen privacybeleid
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-05-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.