Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de navolgende onderneming en op de
volgende handelsnamen:

 1. Outmatch (ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 57609098);
 2. Acquisitiegemak;
 3. Liefde op Wielen;
 4. Camping te Koop;
 5. Hotels te Koop.
  De ondernemingen zoals hiervoor omschreven worden hierna genoemd: “Wij” of “Ons”.
  Samenvatting
  Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens
  die aan Ons worden verstrekt of die Wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk worden
  behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook
  gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze
  privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht
  aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Wij verwerken.
  Om de leesbaarheid te vergroten is deze privacyverklaring ingedeeld in volgende
  paragrafen:
  I. Doel verwerking persoonsgegevens (hierin wordt de reden van verwerking van
  persoonsgegevens uitgelegd)
  II. Welke persoonsgegevens Wij verwerken, voor welke doeleinden, de
  bewaartermijn en met wie deze (persoons)gegevens (kunnen) worden gedeeld.
  III. De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door Ons.
  IV. Met wie Wij persoonsgegevens (kunnen) delen.
  V. Beveiliging van persoonsgegevens.
  VI. Social Media
  VII. Cookies
  VIII. Rechten van betrokkenen
  IX. Vragen / contact
  I. Doel verwerking persoonsgegevens
  Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen
  doeleinden:
 6. het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van de door of met Ons
  gesloten overeenkomsten;
 7. facturatie;
 8. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 9. het naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;
 10. marketing- en communicatie activiteiten;
 11. werving en selectie (sollicitatie) en uitvoering van het dienstverband
  U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor
  persoonsgegevens achter te laten.
  II. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Wij verwerken de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van
  de dienstverlening en/of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
  2
 12. Indien u een klant en/of leverancier bent van Ons lees dan paragraaf II-a van deze
  privacyverklaring.
 13. Indien u een bezoeker bent van Ons lees dan paragraaf II-b van deze
  privacyverklaring.
 14. Indien u een visitekaartje verstrekt aan Ons lees dan paragraaf II-c van deze
  privacyverklaring.
 15. Indien u contact opneemt of een email stuurt aan Ons lees dan paragraaf II-d van
  deze privacyverklaring.
 16. Indien u onze website bezoekt lees dan paragraaf II-e van deze privacyverklaring.
 17. Indien u solliciteert of werkt bij Ons lees dan paragraaf II-f
  II-a indien u een klant of leverancier bent van OnsHoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en
  waarom
  Op basis van de wet- en regelgeving zijn ondernemingen zoals Wij genoodzaakt om
  bepaalde informatie of documenten voor handen te hebben over de identiteit van haar
  klanten en/of leveranciers. Om die reden verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens
  van onze klanten en/of leverancier in het geval onze klant een onderneming is, of een
  onderneming vertegenwoordigt. Deze informatie vragen wij van de klant en/of
  leverancier, of wordt opgevraagd uit openbare registers zoals het Handelsregister van
  de Kamer van Koophandel.
  Het gaat om de volgende persoonsgegevens en/of doeleinden:Persoonsgegevens:
  Bedrijfsnaam, (voor)namen, contactgegevens, functienaam, uittreksels uit het
  Handelsregister van de Kamer van Koophandel.Doeleinden:
  om u te identificeren, om vast te stellen of u al dan niet bevoegd bent om onze
  opdrachtgever te vertegenwoordigen, of om te voldoen aan onze wettelijke
  verplichtingen.
  Verder verwerken wij in het kader van het in stand houden van de relatie met onze
  klanten en/of leveranciers, danwel in het kader van de uitvoering van de
  overeenkomsten die Wij sluiten met klanten en/of leveranciers een aantal
  persoonsgegevens.
  Het gaat om de volgende persoonsgegevens en/of doeleinden:
  3
  Persoonsgegevens:
  Bedrijfsnaam, (voor)namen, contactgegevens, bankgegevens, financiële gegevens
  zoals btw-nummer en uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.Doeleinden:
  Om contact met u op te nemen, om diensten te kunnen verlenen/uitvoeren/leveren,
  voor facturatie, om betalingen te koppelen aan facturen, om vorderingen te (laten)
  incasseren, klachtenafhandeling en/of geschilbeslechting, voor de continuïteit van onze
  bedrijfsvoering, of om onze (juridische) positie vast te stellen/of te verdedigen.Met wie wij deze informatie delen
  Waar nodig zullen Wij persoonsgegevens kunnen delen met de aan Ons verbonden
  personen en/of vennootschappen, de overheid (Belastingdienst) en derden indien dit
  nodig is in het kader van de bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons
  helpen in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en/of levering van diensten.Bewaartermijn
  Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde
  doeleinden gedurende het bestaan van de klantrelatie en tot maximaal zeven jaar na
  beëindiging van de relatie, of twintig jaar in geval van bijzonderheden zoals
  garantieverplichtingen.
  II-b Indien u een bezoeker bent van OnsHoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en
  waarom
  Onze gebouwen en/of terreinen kunnen beveiligd zijn met camerabewaking. Dat
  betekent dat indien u onze gebouwen en/of terreinen bezoekt u mogelijk zichtbaar bent
  op beelden.
  Wij houden realtime toezicht in onze gebouwen en/of op onze terreinen via deze
  camerabeelden en bewaren deze gedurende twee weken. In geval van
  onregelmatigheden zullen Wij de camerabeelden veiligstellen en gedurende langere
  tijd bewaren indien dat nodig is in het kader van de behandeling van of onderzoek naar
  onregelmatigheden.
  Wij gebruiken camerabewaking uit veiligheidsoverwegingen om te voorkomen dat
  onbevoegden onze gebouwen of terreinen betreden, ter bescherming van onze
  bedrijfsbelangen, eigendommen en/of personeelsleden en/of om onregelmatigheden te
  kunnen onderzoeken en behandelen. In voorkomend geval kunnen we deze
  camerabeelden gebruiken bij het vaststellen en/of verdedigen van onze belangen in
  geval van juridische procedures.Met wie wij deze informatie delen
  Waar nodig zullen Wij persoonsgegevens kunnen delen met de aan Ons verbonden
  personen en/of vennootschappen, de overheid (in geval van (vermoeden van) strafbare
  feiten) of andere derden indien dit nodig is in het kader van de bovenstaande
  doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen.Bewaartermijn
  Over het algemeen bewaren wij camerabeelden gedurende twee weken. In geval van
  onregelmatigheden bewaren wij de camerabeelden voor een langere periode om
  4
  onregelmatigheden te onderzoeken en/of te behandelen. Daarna worden
  camerabeelden vernietigd.
  II-c indien u aan Ons contactgegevens verstrekt en/of een visitekaartje
  achterlaatHoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en
  waarom
  Indien u contactgegevens aan Ons verstrekt, of een visitekaartje vertrekt aan (een
  werknemer van) Ons, dan verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens, zoals uw
  naam, contactgegevens, bedrijfsnaam, functienaam en uw contactpersoon. Wij
  gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, of om u informatie te
  verstrekken over (een van) onze onderneming(en).
  Wij hebben een aantal grondslagen om uw gegevens te verwerken, namelijk uw eigen
  toestemming of voor onze legitieme doeleinden, zoals u informeren over
  ontwikkelingen in (een van) onze onderneming(en) of om u uit te nodigen voor
  evenementen.Met wie wij deze informatie delen
  Waar nodig zullen Wij persoonsgegevens kunnen delen met de aan Ons verbonden
  personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van
  realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen.Bewaartermijn
  Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde
  doeleinden gedurende het bestaan van de klantrelatie en tot maximaal zeven jaar na
  beëindiging van die relatie.
  II-d Indien u contact opneemt of een email stuurt aan OnsHoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en
  waarom
  Indien u contact met ons opneemt of een email stuurt dan verwerken wij bepaalde
  gegevens van u.Persoonsgegevens:
  Dat kan uw (voor)naam, emailadres, telefoonnummer, de (inhoud van de) email/brief
  of de inhoud van een ander communicatiemiddel zijn.Doeleinden:
  Wij gebruiken deze informatie om uw email of correspondentie te verwerken en/of te
  beantwoorden, maar ook bij de uitvoering van de dienstverlening en/of
  overeenkomsten die wij met u hebben gesloten.
  5
  Met wie wij deze informatie delen
  Waar nodig zullen Wij persoonsgegevens kunnen delen met de aan Ons verbonden
  personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van
  realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen.
  Bewaartermijn
  Over het algemeen bewaren Wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde
  doeleinden gedurende het bestaan van de klantrelatie en in beginsel tot maximaal
  zeven jaar na beëindiging van de relatie en indien daarvoor aanleiding is (bijvoorbeeld
  in het kader van garantieverplichtingen, of langer durende verplichtingen of bijzondere
  omstandigheden) tot maximaal twintig lang.
  II-e Indien u de website van Ons bezoektHoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en
  waarom
  Indien u onze website bezoekt dan wordt bepaalde informatie verzameld en verwerkt
  die aan uw persoon verbonden kan zijn.Persoonsgegevens:
  Met tools van Google meten we het gedrag op onze website en verzamelen we
  gebruikersstatistieken. Lees hier meer over in onze cookieverklaring op de website.
  Wij gebruiken deze informatie om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren,
  of voor marketingdoeleinden. Op basis van de gebruikersstatistieken kunnen we zien
  of de huidige website goed functioneert. Wanneer Wij zien dat bepaalde onderdelen
  verbetering nodig hebben passen we de website hierop aan.
  Via de website (onder “contact”) kunt u een email naar ons sturen. Wij vragen bij het
  gebruik hiervan om uw naam en emailadres op te geven. Ter keuze kunt u ook een
  telefoonnummer opgeven.
  Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om (de inhoud van) uw email te
  verwerken en (desgevraagd) te kunnen beantwoorden.Met wie wij deze informatie delen
  Waar nodig zullen wij persoonsgegevens kunnen delen met de aan Ons verbonden
  personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van
  realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen.Bewaartermijn
  Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde
  doeleinden gedurende twee jaar.
  6
  II-f indien u solliciteert of werkzaam bent bij OnsHoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en
  waarom
  Indien u solliciteert of bij Ons werkzaam bent, dan verwerken wij bepaalde gegevens
  van u in het kader van uw sollicitatie en de sollicitatieprocedure en gedurende het
  dienstverband.Persoonsgegevens
  De persoonsgegevens die Wij verzamelen zijn (meestal) afkomstig van uzelf.
  Bijvoorbeeld uw contactgegevens en de gegevens in het door u verstrekte cv of in uw
  sollicitatiebrief. Indien u referenties opgeeft, of solliciteert via een werving- en/of
  selectiebureau, dan kunnen deze partijen ons (persoons)gegevens verstrekken. Ook
  verzamelen wij informatie over u via social media, zoals Facebook en/of Linked-In.
  Gedurende het dienstverband worden gegevens verzameld die vermeld dienen te
  worden op uw loonstrook, of die nodig zijn ter uitvoering van arbeidsrechtelijke, fiscale
  of socialezekerheidswetgeving.Identificatie / correspondentie
  Naam, adresgegevens, emailadres, (mobiel) telefoonnummer
  Deze gegevens gebruiken wij ter identificatie en om met u te communiceren, en/of
  nakoming van contractuele afspraken met u, met derden zoals werving- en/of
  selectiebureaus.Identificatie
  Nationaliteit, burgerlijke status, geslacht, foto.
  Deze informatie verzamelen wij om u te identificeren aan de hand van een geldig ID,
  rijbewijs of verblijfsdocument en of u in Nederland tewerkgesteld mag worden.Diploma’s en achtergrondinformatie (arbeids/opleidingsverleden) en
  geschiktheidstesten
  Deze informatie verzamelen Wij om vast te stellen en/of te onderbouwen of u
  (on)geschikt bent voor de functie en/of vacature waar u op gesolliciteerd heeft.
  Al de hierna genoemde gegevens worden verzamelend in het kader van de te volgen
  sollicitatieprocedure, het beargumenteren van keuzes indien een aanbod wordt gedaan
  en het voorbereiden van een (concept)(arbeids)overeenkomst.Loonadministratie
  In het kader van de loonadministratie worden gedurende het dienstverband bepaalde
  gegevens verzameld, zoals de aard, het nummer en een afschrift van uw ID en/of
  verblijfsvergunning, uw geboortedatum, datum indiensttreding en uw BSN of gewerkte
  tijd. Ook kunnen gegevens worden vastgelegd over voorliggende dienstverbanden,
  indien deze relevant kunnen zijn voor het huidige dienstverband, bijvoorbeeld in
  voorkomend geval voor de berekening van de zg. ketenregeling of opzegtermijn.Ziekte en re-integratie
  In het kader van ziekte en re-integratie of contractuele of arbeidsrechtelijke
  verplichtingen kunnen Wij gegevens verzamelen t.b.v. de nakoming of uitvoering van
  ziekte- en/of re-integratieverplichtingen. Het kan hierbij gaan om data waarop u ziek
  bent of bent geweest, de toepasselijkheid van de zg. no riskpolis en/of het bestaan van
  recht(en) op uitkering.
  7
  Gebruik bedrijfsmiddelen
  Wij kunnen het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals voertuigen, (mobiele) telefoons,
  computers en bedrijfsnetwerk monitoren. Deze informatie kan verzameld worden uit
  oogpunt van planning en efficiency, kostenreductie of beheersing, beveiligingsrisico’s,
  public relations, juridische risico’s en/of arbeidsconflicten.Met wie wij deze informatie delen
  Waar nodig zullen Wij persoonsgegevens kunnen delen met de aan Ons verbonden
  personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van
  realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen,
  zoals een uitzend-, en/of werving en/of selectiebureau, Belastingdienst,
  loonadministratie, verzekering of arbodienst, of juridische dienstverleners.Bewaartermijn
  Over het algemeen bewaren Wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde
  doeleinden gedurende twee jaar indien iemand wel geschikt is, maar geen
  arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Wij doen dat om iemand alsnog te kunnen
  benaderen indien (alsnog) een geschikte vacature vrij komt.
  Indien iemand door Ons wordt gekwalificeerd als ongeschikt, dan worden
  sollicitatiegegevens bewaard tot maximaal zes maanden na het einde van de
  sollicitatieprocedure, danwel maximaal vijf jaar indien een geschil ontstaat en Wij onze
  keuze dienen te verdedigen (al dan niet in rechte).
  Indien iemand door Ons in dienst wordt genomen of werkzaam is, dan worden de
  verzamelde gegevens minimaal vijf jaar bewaard na uitdiensttreding en langer indien
  een geschil ontstaat en Wij onze positie dienen te kunnen verdedigen (al dan niet in
  rechte).
  III. Grondslag verwerking van persoonsgegevens
  Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de
  hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  a. wettelijke verplichting
  b. uitvoering van een overeenkomst
  c. verkregen toestemming van betrokkene(n)
  d. ter bescherming van gerechtvaardigde belangen
  e. ter bescherming van vitale belangen betrokkene(n)
  IV. Met wie Wij persoonsgegevens (kunnen) delen
  Wij kunnen uw persoonsgegevens (hoofdstuk II) alleen delen met derde partijen in het
  kader van de hiervoor genoemde doeleinden op basis van de hiervoor in hoofdstuk III
  genoemde grondslagen.
  Met de derde partij die namens en/of in opdracht van Ons uw persoonsgegevens verwerkt
  wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens
  gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ons ingeschakelde derde partijen, die Onze
  diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf
  verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant,
  notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of
  deskundigenrapport.
  Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met:
  8
 • https://studio148.nl/ voor Acquisitie Gemak, met https://label20.nl/ voor Acquisitie
  Gemak en Outmatch en met https://www.afdelingonline.nl/ voor Camping Te Koop
  en Hotel Te Koop. Zij verzorgen de hosting van onze website. Voor Liefde op Wielen
  doen wij dat zelf. Hierdoor is het mogelijk dat de websites bereikbaar zijn. De
  hosting wordt ingekocht bij de externe hostingpartijen voornoemd. Deze partijen
  hebben toegang tot gegevens op onze website maar mogen deze niet verkopen of
  gebruiken.
 • https://studio148.nl/ voor Acquisitie Gemak, met https://label20.nl/ voor Acquisitie
  Gemak en Outmatch en met https://www.afdelingonline.nl/ voor Camping Te Koop
  en Hotel Te Koop. Voor marketingdoeleinden hebben zij toegang tot onze website.
  Deze partners hebben bijvoorbeeld toegang tot de ingevulde contactformulieren,
  pagina’s en berichten op de website. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt
  worden ter verbetering van ons aanbod en de website. Met deze partners hebben
  wij duidelijke afspraken over het waarborgen van de privacy van Onze gegevens.
  Zij mogen geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen of gebruiken
  voor eigen doeleinden. Het is voor hen dus niet toegestaan om persoonsgegevens
  en gebruikersstatistieken te verkopen aan derden.
 • Google: Met tools en/of applicaties van Google meten we het gedrag van bezoekers
  op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Lees hierover meer in
  onze cookieverklaring. Ook met deze partij hebben Wij een
  verwerkersovereenkomst afgesloten. Google kan deze informatie aan derden
  verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
  informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben
  Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere
  Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
  geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
  opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de
  Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van
  het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
  passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
  persoonsgegevens.
 • JBS Administration Consultancy, Steenovenstraat 25, 5464 VV Mariaheide,
  verzorgt onze administratie en loonadministratie ten behoeve van nakoming van
  onze administratieve, financiële, fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen uit
  hoofde van de wet en overeenkomst met derden en personeel. Deze partij heeft
  toegang tot gegevens in onze administratie maar mag deze niet verkopen of
  gebruiken voor eigen doeleinden.
 • Boekhoudgemak/Exact levert onze boekhoudsoftware. Deze partij heeft toegang tot
  bepaalde gegevens in (delen van) onze software, maar mag deze niet verkopen of
  gebruiken voor eigen doeleinden.
  9
  V. Beveiliging persoonsgegevens
  Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens
  en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en
  organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
  waarborgen. In het geval Wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-
  leverancier, zullen Wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een
  verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
  Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van u ontvangen. Wanneer u onze website
  bezoekt en/of gegevens achterlaat, wordt gebruik gemaakt van moderne
  beveiligingstechnieken, zoals de HTTPS verbinding (Secure Socket Layer).
  Onze kantoren worden afgesloten voor onbevoegden en beschikken over
  toegangscontrole. Onbevoegden weren wij van onze terreinen.
  Onze systemen zijn beveiligd en kennen een gepersonaliseerd account en wachtwoord per
  medewerker. De systemen zijn alleen bereikbaar voor medewerkers die toegang nodig
  hebben in het kader van hun functie en/of werkzaamheden bij Ons.
  VI. Gebruik social media
  Op de website(s) die Wij in stand houden zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of
  links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media)
  netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht
  op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via
  zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van
  die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam om eerst het privacy
  statement van die derden door te lezen.
  Wij houden de volgende website(s): in stand:
  https://outmatch.nl/
  https://acquisitiegemak.nl/
  https://liefdeopwielen.nl/
  https://www.camping-te-koop.com/
  https://www.hotels-te-koop.com/
  VII. Statistieken en cookies
  Wij houden gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs
  deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Ons
  verkocht aan derden.
  Teneinde het gebruiksgemak van Onze website(s) te vergroten, wordt gebruik gemaakt
  van zogenoemde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op
  de website(s) op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt
  het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de
  functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
  Hoe u cookies uit kunt schakelen of verwijderen wordt hier uitgelegd voor diverse browsers:
   Chrome
   Firefox
   Internet Explorer
   Edge
   Safari (iOS)
   Safari (macOS)
  Wij maken gebruik van de volgende cookies op Onze website(s):
  Cookienaam Functie
  XSRF-TOKEN Er wordt automatisch een XSRF (soms ook CSRF genoemd)
  “token” gegenereerd voor elke actieve gebruikerssessie die wordt
  10
  beheerd door de toepassing. Dit token wordt gebruikt om te
  controleren of de geverifieerde gebruiker daadwerkelijk degene
  die is die de aanvragen naar de toepassing doet. Het token wordt
  automatisch gegenereerd en toegevoegd bij elke pagina request.
  De bewaartermijn is 1 minuut.
  laravel_session
  token
  We gebruiken dit token om op te slaan dat een gebruiker
  aangegeven heeft te weten waar hij/zij informatie kan vinden over
  de cookies, en dat hij/zij de popup hierover niet meer wil zien. De
  bewaartijd is 5 jaar.
  Door gebruik te maken van Onze website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van
  de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
  Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor
  onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en
  gebruik van cookies door die derde partijen.
  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-
  post/internet/privacy/uitleg-cookies ) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt
  blokkeren of verwijderen.
  VIII. Aanpassing privacy statement
  Wij hebben steeds het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment
  zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement
  worden op de website(s) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
  IX. Rechten van betrokkenen waarvan Wij persoonsgegevens verzamelen
  Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
  verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming,
  kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na
  ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
  Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Wij aan uw verzoek als betrokkene geen
  of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan situaties waarbij Wij
  belang hebben bij de bescherming van onze (juridische) positie, wettelijke verplichtingen
  en/of bewaartermijnen.
  sX. Contactgegevens
  Vragen n.a.v. dit privacystatement, of ten behoeve van de uitoefening van uw rechten als
  betrokkene kunt u richten aan Ons via:
 • Tel: 0413 820 271 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17:00 uur, of
 • via Ons e-mailadres info@outmatch.nl.
  Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen
  persoonsgegevens.
  Dit privacy statement is d.d. 27-02-2024 vastgesteld.